زبان :تجدید مناقصه شماره 5/م/99  
                 مدیریت مخابرات  منطقه مرکزی در نظر دارد انجام عملیات فوندانسیون دکل 48 و 42 و 36 و نقشه فنس و سایه بان و فوندانسیون زیر BTS را به  اشخاص حقوقی واجــد شرایط واگذار نماید  لــذا از کلیه فعالان در ایــن زمینه دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  به سایت  مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه و  یا با در دست داشتن فیـش واریزی به مبلــغ 500.000 ریــال به شمــاره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناسه 3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مـــــذکور ،پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا  ساعت 14 مــورخ 01/06/1399 به واحد قراردادها  تحویل نمایند .
 (شرکت کنندگانی که اسناد را از طــریق سایت دانلـــود می نمایند  نیازی به پرداخت فیش ندارند ).  
 نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتباردر وجه شرکت مخابرات ایران –مدیریت منطقه مرکزی ، چک تضمینی بانکی  .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :000/350/456 ریال  
تاریخ بازگشائی پاکات قیمت : پس از ارزیابی کیفی وفنی و مالی(ویدئو کنفرانس با حضور اعضاء هیئت مدیره مخابرات ایران )
مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات ( پاکتهای مناقصه ) : اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها .
توجه : به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است .
به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مناقصه ،واگذارنده مناقصه مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود.
*داشتن گواهی صلاحیت پیمانکار از نهادهای قانونی مرتبط (وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) جهت شرکت در مناقصه الزامی است .
تلفن تماس :32261003 واحد قراردادها
  اسناد مناقصه
 
 
   
 
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved