زبان :تمدید مزایده شماره 01/م/98  
                مدیریت مخابرات منطقه  مرکزی در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 16000 متر مربع با یک سوله با کاربری انبار به متراژ 2100 متر مربع واقع در جاده احمد آباد ساوه  را  از طریق برگــزاری مزایده  عمـومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اجاره دهد لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سایت  مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه و  یا با در دست داشتن فیـش واریزی به مبلــغ 500.000 ریــال به شمــاره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناسه 3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مـــــذکور پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا  ساعت 14 مــورخ 12/08/1398  به واحد قراردادها  تحویل نمایند .
 (شرکت کنندگانی که اسناد را از طــریق سایت دانلـــود می نمایند  نیازی به پرداخت فیش ندارند ).   
مکان دریافت اسناد مزایده  و ارائه پیشنهادات ( پاکتهای مزایده ) : اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
   نوع تضمین شرکت در مزایده  : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتباردر وجه شرکت مخابرات ایران –مدیریت منطقه مرکزی ، چک تضمینی بانکی  یا  اوراق مشارکت  .
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است . 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده  مندرج است . 
تلفن تماس :  08632261003     اسناد مناقصه
 
 
   
 
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved