زبان :تجدید مناقصه شماره 07/م/98  
 مدیریت مخابرات  منطقه مرکزی در نظر دارد انجام عملیات سایتهای جدید موبایل فاز 5/7 را به  اشخاص حقوقی واجــد شرایط واگذار نماید  لــذا از کلیه فعالان در ایــن زمینه دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  به سایت  مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه و  یا با در دست داشتن فیـش واریزی به مبلــغ 500.000 ریــال به شمــاره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام مخابرات منطقه مرکزی با کد شناسه 3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مـــــذکور ،پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا  ساعت 14 مــورخ 20/08/1398 به واحد قراردادها  تحویل نمایند . (شرکت کنندگانی که اسناد را از طــریق سایت دانلـــود می نمایند  نیازی به پرداخت فیش ندارند ).   نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتباردر وجه شرکت مخابرات ایران –مدیریت منطقه مرکزی ، چک تضمینی بانکی  یا  اوراق مشارکت  . مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 166.000.000  ریال  تاریخ بازگشائی پاکات قیمت : پس از ارزیابی فنی و مالیمکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات ( پاکتهای مناقصه ) : اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها . توجه : به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است . تلفن تماس :32261003 واحد قراردادها


  اسناد مناقصه
 
 
   
 
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved